Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-09-15)

15. Septbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen tvivler om, at den af Ulfeldt til Generalgevaldiger foreslaaede Person er egnet hertil. Ordre til at oversende Krudt og Bly. Der skal skaffes Dr. Peter Paynck Vand fra St. Helene Kilde. Rytteriets mislykkede Foretagende skal forelægges en Krigsret. — R. A.

Dyn skriiffuelse Er mig tilhande kommen, Huorudi du slager capitein Steen for tiil at bruge for En generali gewaldiger 2 ), Huorpa Ieg dig inted forholder, at Ieg formener, at samme person uel Er at faa løss huos Prindtzen, mens om hand den scharsi uyl antage, och Om hand dertil tiienlig Er, ded ued Ieg Indted. Tii hand Er En Lysintiatus Iuris och siiger siig att haffue betiiendt generall Auditørs pladtz, Mens y Marcken haffuer hand ingen scharsi betiiendt. Dii s. 339 Støcker Erre hiid ankommen, mens Indted krud, som flux 1 ) dageligen medgaar. Der uyl yblandt andit sendis noget Piirspulffuer med, som man kunde vndsette bønderne med, sa och Blii 2 ). Ded Er befahliit D: Peter Pay att gørre nogiit for mig och dertil bruge ded wand aff S: Lenis kylde, huorfor du skaldt uerre hannem behiielppelig til at bekomme saa meegiit deraff, som hand deraff begehrer. Och saframdt der fyndis aff samme wand, som lenge siiden Er lagdt ind y foruaring, daa skall dedsamme brugis, ty ded forgaar Indted, huor lenge ded Och ligger.

Huorledis uorris Riitter En dell siig Imod fynden haffuer forholdt 3 ), ded Erfharer du aff H: Iost Høg. Huem dy nu weriit haffuer, som den Største skiild derudi haffuer, ded wiil sig w duysse, Naar kriigsrett holdis. Vale. Malmøhus den 15 Sep: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.