Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-09-21)

21. Septbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt. 4 )
Der skal sendes Skibe til Middelfart for at forhindre, at de tilbagevendte Fjender sætter over til Fyn. Der skal sendes Krudt til Malmø. — R. A.

s. 340 Epther som her bliiffuer sagdt, at ded folck, som Er kommen tilbage igen 1 , haffuer y siinde at uylle gaa pa Sønderborrig Och saa offuer ad fyn, daa uyl ded uerre fornøden, att der sendis nogle aff dy sma skiib henad Myddelfardt och deromkring sliigdt att forhiindre. Heer Er mangel bade for krud och lundter 2 ), huorfor der uyl sendis En hab aff begge slags hiid med ded første. Vale. Malmøhus den 21 Septem : Anno 1644.

Christian.