Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-09)

Septbr. 1644. 1 )
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal holdes Øje med Befolkningen i Barsebæk, navnlig med Præsten, som har Samkvem med Svenskerne. Om Ansættelse af Arkelimester Chrf. Schwenckes Søn. — B. Bergius's Afskr., Vetenskabsakademiens bibliotek, Stockholm.

Eptherdi heer talis Om, att der gaar continue bud offuer f'raa Barssebeck hiidoffuer tiil Biiien, da uyl der giiffuis acht pa, om ded siig saledis forholder. Der taliis om Presten Sammestedtz, at hand holder god correspondes med Suensken Och skaffer dem heer aff byen aldt ded, hand kan komme aff Sted.

Med den, som Er antagen till Artholoriit att commandere, skaldtu tale, att hand skall bruge Christoffer Suenckis Søn tiil En aff dem, Som skall commandere dy gemene connestabler.

Udskrift: Riigens Hoffmeister till hande.