Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-10-10)

10. Oktbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen vil i Løbet af tre Dage gaa mod Fjenden. Ulfeldt skal sørge for Forsendelsen af et. Brev til Hannibal Sehested. Der er antaget en Rigens Profos. En af Fjenden bygget Bro er i Nat ødelagt af de danske. — R. A.

Epthersom Ieg habis Nest gudtz hiielp Inden tre dage att gaa fynden Nermer, Och mig liigger Macht pa, att dette s. 342 breff kommer Hanibal Sested 1 ) till hande, Huorfor du skaldt Sende dette breff med En Eiigen Iacht henad warberg, att lensmanden sammestedtz skaffer ded hen tyl Bahus. Vale. Aff kuarterid den 10 Octo: Anno 1644.

Christian

Ieg haffuer Nu, gud uerre loffuit, faat En generall gewaldiger, som [er] En herremand, En Hynicke aff Slechtt, som haffuer tyendt tiilforn for Oberster Lythenandt 2 ). I Nactt Ruynerede myt folck fyndens Broe, som hand uille gaa offuer med hans stycker, Paa huilcken hand Nu fast y Offuer otte dage haffuer biigd Paa(!).

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande 3 ).