Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-10-13)

13. Oktbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Det skal befales Hofprædikanten at begive sig over til Kongen. — R. A.

Eptherdi Ieg habiis Nest gudtz hielp med ded første at fa leiilighed til at komme herfra 4 ), Och Ieg indted gerne hører fremmede Presters Predicker, da skaldtu befahle Hoffpredikandten 5 ), att hand Sig heroffuer forføiier, Och skaldtu uerre hanem behiielpelig tyl thu heste, som hannem syden skall giiffuis penge pa. Vale. Aff kuarterit den 13 Octo: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiill hande.