Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-10-23)

23. Oktbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen vil have at vide, om han har givet Otte Thott Tilladelse til saa lang Tid at være borte fra sit Len og opholde sig paa Malmøhus. — R. A.

Du uest dig vden thuiffuel Nock som at Errindre, At der bleff Engang taliit Om Otte tott pa køben: Slott, huad hand saa lenge pa Malmøhus haffde att bestille, Och at der uar dy, som mendte, hannem sliigdt aff mig at uerre befahliit. Der mig Nu sliigdt hell vnderligdt forrekam, da sende Ieg bud y Chanseliit att Erfahre om samme leiilighed Och fiick till suar, at der uar Ingen, som uyste nogit derom att siige. Der nu samme sag heer bleff bracht pa Banne Igen, Och Ieg uille uyde, huem der haffde giiffuen hannem loff dertill, at hand sa lenge motte werre fra hans lehn, da Suarede hand, at hand dertil haffde forloff aff dig. Huorfor du skaldt lade mig uide [om] 1 ) du hannem sliigdt Est gestendig Eller Eii 2 ). Vale. Aff kuarterit den 23 Octo: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.