Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-11-08)

8. Novbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Da han fraraader at udnævne Christoffer Hansen til Borgmester, vil Byskriver Søren Christensen, som har faaet de fleste Stemmer, være at foretrække. Til at bruges som Raadmand har Laurids Hammer faaet de fleste Stemmer. Lensmanden paa Københavns Slot skal faa Befaling til at levere Hør. Ved kan ikke skaffes fra Københavns Len, derimod fra Abrahamstrup. R. A.

Aff dyn skriiffuelse Mig y afftis tylhande kommen haffuer Ieg forstand[e]n diit Juditium om Christoffer hansøn 1 ) at uer:(!), at hand Inted Er Laboriosus, som Endeligen ma werre, Huorfor man kan ga hannem forby Och bruge Søren Christensøn, som Er Byskriiffuer, som dii fleeste Vota 2 ) gar pa, Och Rossiis for at uerre En oprichtig och arbeiidtsom mand. Miig Er hand Indted bekendt uyder, End Ieg haffuer hørdt tale om hannem. Tiil at bruge y Radiit Er Ingen, som haffuer fleere Vota som lauers hammer 3 ), som mig sauydt Er bekendt, at hand Ingen striid skal gørre y Religionen. Om ded hør att skaffe, sa uydt skee kan, skal lensmanden fa befahling pa at skaffe. Naar man trenger tiil weed, da uyl dette lehn forskanis, ty ded taler inted megit at hugge y. Der Er Ingen Pladtz, der kan huggis pa med mynder skade som pa Abrahamstrups skoffue, Naar uedden huggis y tyde, och broen, som wedden skybis, bliiffuer Nogit forlengiit. Vale. Aff køben: Slott den 8 Nouem: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiill hande.