Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-11-08)

8. Novbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Han skal, da han ikke anser Byskriver Søren Christensen for egnet til Borgmester, anbefale en anden hertil. At en Mand driver stor Handel, skal ikke kunne fritage ham for at tage imod Borgmesterstillingen. — R. A.

Ieg haffuer aff dyn skriiffuelse forstanden, At Byskriffueren snarer skulle føre folck sammen End skylle dem ad med hans wiidtløfftighed, Huorfor ded Er best, at hand kommer indted høiier, End hand 1 ). Saframdt dig nogen bekendt Er, som man med tiiendt Er, da kandtu lade mig ded wiide. Att ded Nogen skulle vndskylde, att hand Indted kunde werre Borgeme[ste]r, fordy hand driffuer stor handell, ded haffuer Indtill diiss indted kunde gelde. Tii Ieg uyl Ickun Neffne En, som mig falder Ind, som Er Christen Albredts[e]n 2 ), som boede pa hyørnit aff den gade 3 ), som løbber Op tyll Amagger torre. Hand dreff sa stor En handell, som y dy dage Nogen giiorde, som waar Borgemeister y Mange Aar. Vale. Køben: Slott den 8 No: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.