Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-11-12)

12. Novbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Da Kongen har meddelt Prins Christian, at han ikke kan fortsætte med at give ham samme Understøttelse som hidtil, skal Ulfeldt lade Prinsen vide, at ogsaa de saakaldte Haandpenge er indbefattede heri. — R. A.

s. 347 Epthersom Ieg y disse dage haffuer mig ymod Prindtzen ladiit formerke, myddelen inted at uerre huos mig at giiffue hannem den genandt aff penning Och andit, som hiidindtil skeed Er, Huorfor hand, sauel som Ieg gør, skulle skycke siig y tyden Och anstille syn husholding derepther, at Indkomsten aff falster och laland ded kan tale. Huorpa hand suarede sig gerne at uylle sig derudi accommodere, Mens hand habtis Indted, at dy handpenge, hand faar aff mig Om Ariit, derunder uar mendt. Huorfor du skaldt tale med hannem och hannem demonstrere, At om hand skønd sig y sagen inted uyl skycke, Da Er ded dog inted mueligdt at skaffe hannem penge, hand ma och kalde dem handpenge Eller anderledis 1 ). Nar gud y himmelen uyl forandre tyden, da kan ded ga tiil som før. Vale. Aff køben: Slott den 12 Nouem: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.