Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-11-25)

25. Novbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Ved Fordelingen af Udskrivning af Baadsmænd i Norge maa Nordlandene, som har mistet mange Søfolk, fritages. — R. A.

Epthersom du for Nogen dage siiden sende mig En Zeddell pa dy steder y Norrie, som du formener at kunde Badtzmen[d] forskriiffuis fra, Och deryblandt fandtis Norlanden, som Nu En tydlang haffuer myst mange folck tiil Søes, saat derfra inted folck kan komme, Huorfor Ieg haffuer ladiit legge saa mange fleere pa dy ander lehn, som du aff huosføiiede designation kandt Erfhare. Breffuene uyl med ded første sendis tyll wandtz 2 ). Vale. Aff køben: Slott den 25 Nouem: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister till hande.