Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-12-03)

3. Decbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Da Rigsraadet har besvaret Kongens Forslag om en anden Ordning af Lensvæsenet med en Henvisning til, at noget saadant tidligere har været drøftet uden Resultat, meddeler Kongen ham, at dette ganske vist er Tilfældet, men at Rigsraadet ved samme Lejlighed havde givet ham forskellige Løfter om økonomisk Støtte, og at disse ikke er blevet opfyldt. — R. A.

Eptherdi ded stackit siden ved Prindtzen bleff Riigens Raad sagd, mig at haffue ysynde At sette lehnens Indkomst pa En anden fod End den, som den nu staar pa, Paded at Rügens Indtecht kunde strecke tiil wdgiifften, Och Ieg aff Prindtzen haffuer forstanden, at Radiit haffuer mendt, at sliigdt haffde uerrit for tilforne och ingen genge kunde haffue, Da haffuer ieg uyllet derom dig myn mening forsta, som du kandt lade dem forsta, som med dig om samme leiilighed kommer y discurs. At ded Io haffuer uerrit for s. 350 at sette lehnen pa Een anden fod, ded Nechter Ieg Inted, Mens huem der uyl tale om samme leilighed, den(!), hand bør at uyde, huorledis ded giick tiil, at sammetiid att ded inted bleff saat y werck.

Riigens Rad loffuede mig Sammetyd at hiielppe mig aff myn geld, Item dy wylle mage ded sa med allehande paleg, att Indkomsten kunde Naa tiil at holde kronens Nøduendige folck med kost, løn och kleeder, saoch att fladen Och Artholoriet kunde Erholdis 1 ), Riigerne tiil tiieniste, Som y Ingen Made Er bleffuen Eptherkommen 2 ). Och skal der ingen Stadtholder, Hoffmeister Eller Rendtemeister kunde med bestand legge nogen kuytandtz herfor paa tussind Riix eller slette daler, som Ieg y all den tyd, Ieg Regerit haffuer, mig til profiit annammet haffuer. Vale. Køben: Slott den 3 Decem: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigenss Hoffmeister til hande.