Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-12-10)

10. Decbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt. 1 )
Kongen sender ham en Skrivelse fra Oberst Henderson til Ditlev Reventlow. — R. A.

Huad den Oberste Hendersen 2 ) fra Helsingør haffuer skreffuen Chanseler Reuendtlou til Om kon: y Engelandtz ty[l]stand, ded haffuer du aff dette herhuosføiiede skriiffuelse at Erfahre, Som Indted Riimer siig med den Snack, som hand haffuer skreffuet dig til Om. Vale. Køben: Slott den 10 De: Anno 1644.

Christian.