Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-12-21)

21. Decbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Han skal undersøge, om en af Kongen afskediget skotsk Oberst stadig opholder sig i København, skønt han har angivet at ville sejle til Danzig. — R. A.

s. 353 Der war En gammel Skodtske Oberster 1 ) huos mig y Malmø, som nu y forarit uar Recommanderit hiid fra Baudessen Och siiden forskiickit tiil Stadtholderen y Norrie, huor hand indted kunde bliiffue Accommoderit, som hand wiille, Mens kam hiid Igen och søgte anden condition her. Der man nu lod hannem forsta, at heer uaar Nu ingen 2 ) for hannem, mens lod hann[e]m bekomme hans Rest, som hand haffde att foddere, saat hand fyck hans fuldkommen affskeen fra mig, Daa sagde hand, at hand med første wiind uylle gaa henad dandtzig. Der Ieg Nu Ett gaadt stund derepther kam til køben:, daa saa Ieg hannem deer. Siiden uar Ieg Engang agiit ud y haffuen och tog myn 3 ) weii tilbage Igen Igennom byen Och saa ham der pa gaden Och glemde att siige dig ded, huorfor du skaldt Erfahre, om samme Oberster Er siin kaass, Eller om hand Endnu Er forhanden. Saframdt hand Er Endnu y køben:, daa Er ded Inted for gudtz skiild, att hand Er deer. Vale. Frederigsborg den 21 Decem: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.