Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-12-25)

25. Decbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Om noget medicinsk Vand, som skal sendes Kongen, og om Reparation af en Bro ved Slottet. Peder Vinstrup skal begive sig til Frederiksborg til Nytaar. Ulfeldt skal sende Kongen et Skippund Voks. — R. A.

23

s. 354 Aff dyn skriffuelse, som kammerskriiffueren 1 ) haffde med sig, haffuer Ieg forstanden, at du haffuer faat nogit aff D: kneffuels wand 2 ), huorfor du dedsamme skaldt hiid sende, Mens wiider indted deraff at bestille, ty ded kand nocksom gørris heer, Naar man uyl gørre sig nogen wmag derfor. Her ued Slottit Er En broe, som skall Repareris, aldenstund Ieg Ellers indted kan komme bag ud y dyrehaffuen, Huorfor Hans Ohnemøller skall sendis hiid, at hand kan se 3 ), huad och huormegit tømmer der gørris fornøden tyl samme broe, saoch fortinge den med dennom, som heer boer. Och paded hand kan vnge[fe]rlig uyde mengden och størrelsen aff tømmerit, da sender Ieg dig herhuos En designation derpa, som tømmermanden her haffuer giiordt. Byskoppen y Skane D: Peder wynstrup skall befahlis at begiiffue siig hiid ymod Nytars dag. Och Epthersom Ieg behøffuer Ett skyppund wox, da skaldtu sende mig Ett Skyppund Och derhuos lade mig uyde, huad ded koster. Vale. Frederigsborg Iule dag Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.