Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-12-30)

30. Decbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Brevbæreren, med hvem Kongen har akkorderet om et nyt Arbejde, skal udlevere det Kontrafej af Kongen, som er betalt. Endvidere skal han have Betaling for Kongens Rytterbillede. Der skal gives Besked om Bredden af det Lærred, som kan væves i Børnehuset, og som bruges til Skilderi. — R. A.

s. 355 Denne breffuisser haffuer Nu Acorderit med mig Om ded stycke at male 1 ). Sammen[!] Munsør haffuer myt konterfey huos sig, som hannem betaliit er, dentyd hand først kam at boe, dersom 2 ) hand nu boer 3 ), Och ded dog inted uylle myste, paded hand Epther handen kunde gørre andre derepther, Huorfor ded nu skal aff odderis och settes pa Slottiit. Och pa ded hand ded inted skal kunde disputere, da skal ded haffuis y acht, Att hand ingen haffuer giiordt, som Ansiichtet wender hen pa den høiier hand, vden dedsamme och ded, som Er giiordt, som ieg sidder tiil hest. Huilckit til hest hannem Inted Er betalit aff arsag, att Ieg haffuer glemdt, huad hannem derfar loffuit Er, huorfor du mig ded skaldt lade uyde.

Och Eptherdi der fyndis Ett getou 4 ) y Børnehussit til at gørre ded Store lerrid paa, som brugis tyl skylderi, Daa skaldtu lade mig uyde, huor Breedt lerrit derpa kan gørris, item, om der Er gaarn tiil 12 allen aff dedsamme att gørre. Vale. Aff frederigsborg den 30 Decem: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.