Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-12-31)

31. Decbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen ønsker Besked om, hvor mange Skibe der kan skaffes til Flaaden. Han udtaler sig om Uddannelse af Søfolkene, især til Fyrværkere, om Brugen af medicinsk Vand og om den Kur, der skal foreskrives ham af de københavnske Læger. Kronborg er ikke truet, da et fjendtligt Indfald snarest vil ske fra Landskrone og Hveen mod Egnen ved Rungsted. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm.

s. 356 Epthersom ded bekendt Er, huad macht mig ligger derpa, om gud y himmelen uylle giiffue syn nade dertil, at man Kunde Komme nogit sterck y Søen Nu pa forarit, Da skaldt du lade mig uyde: først, huor mange skiib ieg selffuer Kan Komme aff sted. 2. Huor mange Borgeriit y danmarck och Norrie Kan bringe til weiie. 3. Huor mange man formener at faa fra holland och 4. huor mange fra Engeland, Om Konningens sag staar saledis, som man mener 1 ).

Ded søefolck, som Er tagen aff holmen och saat pa tøyhussit, ded skal delis yblandt Arckeliimeisterne, paded at om nogen befindis, Som inted haffuer leerdt, at man da ued, huem derudi skiild haffuer. Der uyl ysønderlighed tagis En 20 eller 30 mand ud til fyrwercker, som den wnge herremand fra myn Søn H: frederich och den vnge Suencke 2 ) Kan vnderuysse. Och uyl der inted Krud sparis, om dy skall leere nogit til gaffuens. Granater uyl skaffis aff Metal och Iern, Om dii Endskøndt Koster megit, ty ellers leerer dy inted at omgaas dem.

Ded wand 3 ) haffuer ieg bekommen och achter dedsamme, om gud uyl, med det første at bruge. At der fyndis dy y Køben:, huiis tender Erre bleffuen løsse aff D: dyderigs 4 ) wand, ded er ingen wnder, ty dedsamme skulle ded wand gørre, som du haffuer sendt mig, om ded indted uar misserit 5 ) med andit, Som deraff Kan Erfahris, at nar man uyl bruge dedsamme, da skal ded først skulppis op och Neder, saat ded Kommer yblandt hinanden.

Ieg haffuer stor arsag til at Ønske, at gud y himmelen uyl yndskiide doctorene y Køben: 6 ) dii consilia, som Erre s. 357 mig tienlige til myn Sundhed Igen at Erlange, ty ded pleiier selden at skee, at dii stemmer offuer Ens om En Kuur, Endten den Er aff stor Eller Ringe importans.

Dii breffue om garnisonen at forstercke pa Croneborg uyl gørris y Køben:, ty her Er ingen aff ded danske Chanseliie. Wed Croneborg haffuer ded ingen Nød, ymens Riitteriit ligger der, Tii huad fynden skall gørre, ded Skall skee fraa lanskrone pa Eller ued Huen och offuer ad Ronstii 1 ) och den Kaas; ued Crone: ligger Issen selden offuer En dag eller thu. Vale. Aff frederigsborg den Siiste y ded Aar, som haffuer werrit mig Ett skarpt Aar 2 ).

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.