Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-01-08)

8. Januar 1645.
Til Korfits Ulfeldt. 3 )
Kongen har modtaget hans Skrivelse angaaende Forhandlingerne med de nederlandske Gesandter, som aabenbart begynder at blive kloge paa Svenskerne. Ditlev Reventlow har sikkert sendt Chr. Thomesen Sehested nogle Breve, blandt hvilke et fra Marselis. — R. A.

Aff dyn skriiffuelse haffuer Ieg forstanden, huad for discurs dii hollandtske gesandter 4 ) haffuer hafft med dig om Spiiring 5 ) anbringen huos dii generall Stathen, Huoraff Er at Erfahre, at dii Eptherhanden lehrer at kende dy suenske. Wor herre y himmelen skaffe Raad tiil penning, Sa bliiffen(!) alting ga[dt]. Disse frydtz tractater 6 ) Erre inted at bigge s. 358 paa. Ieg thuiffl[er] int[ed], [at] den tydtske Chanseler Io haffuer sendt H: Ch[ri]sti[an] [Tomm]issen dii breffue, som Ieg befohll att sende hann[em] [blan]dt huilcke der findig Ett breff fra Marsse[lio] 1 ) . . . . . . . . . [h]and haffuer befahling att skaffe . . . . . . . . du sk .... de aff odden, paaded hand kan wiider faa Order, huad skee(?) skall. Vale. Frederigsborg den 8 Ianuarii Anno 1645.

Christian.