Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-01-15)

15. Jan. 1645.
Til Korfits Ulfeldt.
Som Svar paa Ulfeldts Spørgsmaal meddeler Kongen, at der til Foraaret skal udrustes en Flaade paa 36 Skibe, at han, saasnart han kan komme til København, vil ordne Forholdene i Børnehuset, og at Pengene til Underhold af Rigsraadets Fredsforhandlere ved Grænsen er sendt Tolderen ved Øresund. — R. A.

Dyn skriiffuelse haffuer Ieg Emphangen och deraff forstanden, huor mange skiib man med gudtz hiielp pa forariit kan udriiste, item at Ieg En Ordinandtz uylle vnderskriiffue Børnehussit angaendis, Saa och at du begerer 4000 daler tiil Riigens Radtz fornødenhed henad grendtzen pa friidtztractationen 2 ).

Huorpa ieg dig inted forholder, Att om den Allerhøiieste uyll giiffue syn Nade dertiil, att dii 36 skiib med derris tiilbehør kan tilkommende forar kan(!) komme y Søen, Da habis ieg med gudtz hiielp, att ded skall Ingen Nød haffue. Dog ma man inted forkaste dy hollandtske skiib 3 ), førend man seer, huordt hen werckiit wiil gaa, Som inden faa vgger uyl briide 4 ) ud, Eptherad y Erre kommen s. 359 sammen. At der skulle uerre giiordt nogiit wiist Om Børnehussit, huorledis derudi skulle holdis, ded ued Ieg mig Inted att Errindre, Mens ded første ieg bliiffuer saledis tilpas, at Ieg kan uerre En dag Eller thu y køben:, daa wiil Ieg Ordinere aldting derudi, som ded skall werre. Dii penge till Riigens Raadtz fortering Erre sendt till tolleren y Sundiit, huor du dem kandt lade affodere, Mens ieg uyl haffue dem Igen, gud giiffue huem der ochsa skall myste dem.

Vale. Frederigsborg den 15 Ianu: Anno 1645.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.