Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-08-28)

28. August 1645.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Processen mod Byfogeden og Indsættelse af en ny Borgmester efter Reinhold Hansens Afsættelse. Leonora Christina har ingen Del i, hvad denne har gjort sig skyldig i. — R. A.

s. 360 Ieg haffuer aff dyn skriiffuelse forstanden, at processen ymod Byfogden 1 ) Er En anden befahlit at vdføre, dog Neffnis hand Indted, huorfor Ieg uyl uyde, huem densamme Er.

Myn datter Eleonora haffuer Ieg indted at beskylde for ded, som Reynholdt hansøn 2 ) och Broderen haffuer ladiit siig bruge y, Tii ieg kan indted Indbylde mig, at sliigdt skulle uerre sked med hinderss wyllie. Och Eptherdi den fiierde Borgemeister aff mig Er Neffnid, da skal densamme ochsa Indsettis. Tii ded uylle uerre hannem al for stor Staadt, Om hand Eeden y myn presens Endtten her pa Slottit Eller y haffuen skulle afflegge.

Vale. Aff køben: slodt den 28 Augustj Anno 1645.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil Hande.