Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-09-01)

1. Septbr. 1645.
Til Korfits Ulfeldt.
Han skal paalægge Borgmestrene at fuldføre Værket udenfor Nørreport, for at Porten, efter Befolkningens Ønske, kan blive lukket op igen. — R. A.

Epthersom Ieg stackit siiden uar y Nørrepordt och uysede ingeniøren myn mening, huorledis ded werck her vdenfor skal dragis y ded gammel werck ued samme pordt, Da uar der En haab folck huos mig, som Baad, at Nørre pordt motte Abnis.

Der ieg nu lod dem forsta, at ded uar indted myn, mens Borgemeisternis skiild, som indted uylle skaffe den yderste Pordt ferdig, da Rabte dii aldsammen, at Borgemeisterne aldrig haffde begerit hiielp aff dem dertil, Ellers s. 361 haffde dii gerne ladiit sig fynde dertiil at contribuere. Huorfor du sliigdt skaldt Borgemeisterne forreholde och om Remediering y samme sag dennom befahle 1 ). Vale.

Rossenborg den 1 Sep: Anno 1645.

Christian.

Generali com: wllefeldt 2 ) syger, att Naar ded kommer tilstede, som loffuit Er, da kan ded nocksom Naa til bade tyl Pordten och tiil werckit.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande