Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-09-18)

18. Septbr. 1645.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen vil give ham midlertidig Orlov fra hans Embede, saa at han kan søge Rekreation i Frankrig eller andensteds. — R. A.

Ieg haffuer aff dyn skriiffuelse forstanden dyn Begering, Huorpa Ieg dig inted forholder, At Ieg Endnu Er y densamme mening, som Chanseleren dig pa myne uegne lod forsta, Nemblig, at ieg dig pa En tydlang uyl forløffue fra den Bestilling, dig Er betroyd 3 ), Indtil du kandt bliiffue tilpas Igen, Endten du Nu wiildt søge Remedia y franckerige Eller andenstedtz. Dertyl Ønsker Ieg dyg løcke och fremgang aff gud y himmelen.

Vale. Rossenborg den 18 Sep: Anno 1645.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.