Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-09-28)

28. Septbr. 1645
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen har flere Gange talt med Rigsraadet om den af de la Thuillerie foreslaaede Alliance med Frankrig og vil nu afkræve det en skriftlig Betænkning. Den kejserlige Resident og den franske Gesandt er interesserede i Rytteriets snarlige Aftakkelse; Afregningen kan dog kun foregaa lidt efter lidt. — R. A.

Dyn skriiffuelse haffuer [jeg] Empfangen Och deraff forstanden, Huiis som den fransøssiske gesandter haffuer ladit dig forsta Om Nermer Allianse at gørre ymellom Riigerne, Huorpa Ieg dig indted forholder, At derom Er pa vnderskedtlige tyder taliit med Rügens Raad, dog er aff mig Endnu indted urgerit at uyde derris betenckende derom, Huilckit dy best, som du skriiffuer, kan skriifftlig gørre, som ochsa med ded første skee skall 1 ). Dette Riitteriis afftackelse Er den keysserlige Resident och den fransøssisken abgesandten Sa uel som mig bekendt, Mens dy uylle gerne haffue, at man dennom tiil gefallen skulle sette En uys dag, Naar dii skulle afftackis, som indted kan skee, ty Oberster fiirrix Er alt afftackit, Och der taliis indted om hannem eller Riitterne. H: Ernst gynther och hendryck von Anefeldt faar derris afskeen, Sa snardt man kan fa myddel dertiil 2 ).

s. 363 Generali Maios(!) 1 ) truppe aliene gaar henad holsten, huor derris affregning falder.

Vale. Aff køben: Slott den 28 Sep: Anno 1645.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.