Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-10-01)

1. Oktbr. 1645.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Vanskeligheden ved at faa en Oversigt over Kronens Indtægter og Udgifter af Rentemestrene. Kongen kan paa Grund af Pengemangel intet foretage sig med Wandsbeck. Der kan endnu en Tid lang skaffes Mønt. — R. A.

At der gørris en uyss designation pa Cronens Indtecht och vdgiifft 2 ), ded er høynødigdt. Dog haffuer ieg den endnu aldrig kund bekomme, ty nar ded haffuer uerrit Rendtemeisterne befahlit at gørre, da haffuer der aldtid uerrit dennom nogit y weiien, som du nu skaldt Erfahre, ty nu støder 3 ) dii dem derpa, at dy indted haffuer lehnens Jardebøgger, huorpa uyl uerre En uyshed, ty hiidindtil haffuer lenssmenden hafft allen 4 ) frii før(!) Rosstienisten skyld, som nu Er affskaffit, och lehnen uyl settis pa affgiifft 5 ).

Albrett Baltzer Bern angaendis, da seer ieg indted, huorledis Ieg skulle kunde tage mig nogit for med wandisbeck 6 ), Eptherdi der uyl penge tyl, som fyndis indted huos mig.

Myndten angaendis, da kan den Endnu En tydlang gaa, saframdt der Er sølff til købs, som man kan uden skade s. 364 myndte aff. Och ma man indted lade myndte alfor mange, om man icke uyl haffue mengden deraff fra holland.

Vale. Køben: Slott den 1 Odo: Anno 1645.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister till hande.