Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-10-07)

7. Oktbr. 1645.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen vil overlade det til Rigsraadet at skaffe en Foræring af passende Værdi til den franske Gesandt og Midlerne hertil. — R. A.

Wdaff dyn skriiffuelse haffuer Ieg forstanden dig at uerre y den mening, At den forehring 1 ), som skall giiffuis den fransiiske(!) abgesandter, indted kan werre Riinger End 9 eller 10 tussend daler werdt, Huorpa Ieg dig indted forholder, Att Ieg thuiffler Indted paa, at Rügens Raad Nocksom bekommer Ett Smycke Eller nogiit andiit aff samme Priiss, Naar dii loffuer dem, som sliigdt haffuer, att faa derris penge derfor tyl En wiiss tyd, Huorfor Ieg lader staa ded derhen, Naar ded, som bordtforehris, Er ickun tilstede, Naar man ded skall haffue. Vale. Køben: Slott den 7. Octo: Anno 1645.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiill hande.