Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-10-08)

8. Oktbr. 1645.
Til Korfits Ulfeldt.
Naar Valdemar Christians Gods er belagt med Indkvartering af Rytteri, er Skylden Kommissærernes, som har faaet Befaling til at raade Bod herpaa. Om Køb af et Smykke. — R. A.

s. 365 Aff dyn skriiffuelse greff woldemar Christians godtz angaendis, som Er med Riitterie belagdt, Haffuer ieg forstanden, huiis du dig pa greffuens wegne [haver] at besuerge 1 ), Huorpa Ieg dig inted forholder, At ded er huermand bekendt Sliigdt indted at uerre Myn, mens Commissariernis skiild, som derom uyl belangis Om Remedia at skaffe, Huilckit dennem ochsaa skriifftlig befahlit Er.

Om ded Smycke 2 ), kammertyeneren haffuer, derom kandt du och dii andre gode herrer best handle med hannem Om(!), Eptherdi dysamme godt folck samdtlig skal hiielppe hannem tiil hans betaling, Inden legen Endis. Vale. Køben: Slott den 8 Octobris Anno 1645.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiill hande.