Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-10-24)

24. Oktbr. 1645.
Til Korfits Ulfeldt. 4 )
Spørgsmaalet om, hvor Valdemar Christian skal tage Tjeneste, bør nu afgøres. — R. A.

Huad greff woldemar Christians Marskalck 5 ) y dag mig pa greffuens wegne tilstyllit haffuer, ded fyndis herhuoss.

s. 366 Huad nu udi samme werck skal forretagis 1 ), Eller om man Epther dyn forrige mening pa greffuens wegne skal tale med den fransøssiske gesandter, Dermed uyl Numehr yliis, Eptherdi den keysserlige Er bordte, och mueligdt den fransøssiske abgesandter snardt drager syn kaas 2 ). Vale.

Køben: Slott den 24 Octo: Anno 1645.

Christian.