Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-10-28)

28. Oktbr. 1645.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Lønningen af den franske Badskær i Kongens Tjeneste. Brevbæreren skal tale med ham om Valdemar Christian. — R. A.

s. 367 Huad du haffuer tracterit med den fransøssiske Badtsker, ded haffuer Ieg forstanden Och forholder dig derpa Indted, at dii 700 daler, hand begerer, dem skall hand bekomme, Naar hand siig Indstiiller 1 ).

Denne Breffuisser haffuer Ieg befahliit at tale med dig om greffuens dondt 2 ). Vale.

Rossenborg den 28 Odo: Anno 1645.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.