Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-10-30)

30. Oktbr. 1645.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Vanskeligheden ved at antage Johan v. Galen i kgl. Tjeneste paa Grund af manglende Midler til hans Lønning. Rigets Finansnød bør afhjælpes, men en Del af Rigsraadet mangler Forstaaelse heraf. — R. A.

Huad du haffuer taliit med Iohan von galen, At hand uylle begiiffue sig y myn tieniste, Och huad hand sig derpa Erklerit haffuer, Och huad hand Nu begerer tiil besolding, om hand siig y myn tiieniste begiiffue skulle, ded haffuer ieg aff dyn skriiffuelse forstanden. Huor paa Ieg dig indted forholder, Att besoldingen, der talis Om, Er Ringe nock for En fornem mand, som man kan bruge, Naar behoff gørris, Mens at skaffe derfor nogle luttenandter aff, ded Riimer siig Indted, ty man skal dog haffue dem, ded ma ga, huorledis ded kan.

Naar aldting kommer y den skyck y begge Riiger, som ded kan och bør at uerre, da bliiffuer der uel Raad tiil folck, som kan brugis tiil landtz och wandtz, Mens Endomstund mercker Ieg indted, at man haffuer stor lyst dertiil.

Ieg formercker, at En pardt aff Riigens Raad Er y den Mening, att Riigernis Indkomst kan strecke tiil vdgiifften s. 368 pa 30 eller 40 tussind daler Neer, huilckit Ieg indted kan befinde, Huorfor Ieg gerne uylle uyde, aff huem Ieg kunde faa den rette vnderretning om Sliigdt 1 ). Vale.

Rossenborg den 30 Octo: Anno 1645.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.