Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-10-31)

31. Oktbr. 1645.
Til Korfits Ulfeldt.
Om det Smykke og de Heste, som skal foræres den franske Gesandt. — R. A.

Eptherdi den fransøssiske gesandter kommer hiid och Valedicere mig, Och Ieg Endnu indted haffuer bekommen ded Smycke, som hannem Skall forehris, Huorfor du skaldt med ded første sende mig ded hiid, Och Eptherdi der fyndis huos fogeden pa køben: thuende heste, Och der Er bud henad Anderskou Epther den triidie, som Er En ganger, Och fobenente Slosfogit haffuer tree tecker tyl samme heste, daa wiil Ieg wiisse gesandten, Naar Ieg hannem hesten lader presentere, tiil dig, att du kandt befahle Samme Husfogit, att hand hannem hestene lader tylstille 2 ). Vale.

Frederigsborg den 31 Octo: Anno 1645.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.