Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1645-11-27)

27. Novbr. 1645.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen udtaler i ironisk Form sin Misbilligelse af, at Leonora Christina, trods hans gennem Ellen Marsvin meddelte Forbud herimod, har besøgt sin Moder, og erklærer, at han fastholder sin mod Fru Kirstine rettede Anklage. — Prokurist T. Troensegaards Brevsamling.

s. 369 Eptherdi Ieg haffuer aff dyn syste skriiffuelse forstanden, at fru Ellen hafuer ladt dig forsta, at ded indted behagede mig, at myne døtter besøgte derris moder 1 ), Och at du haffuer forløffuit myn datter Eleenoram att drage tyl Moderen, fordi at hun uylle forsørge hynder med allehande, som hiinder manglede, Da forholder Ieg dig inted hermed, At ded Er mig ganske keerdt at Erfahre, at du och forbenendte myn datter lader sig fru kyrstens dondt sa troeligen uerre angelegen, y sønderlighed siiden fru Ellen haffuer ladit dig uyde myn mening Om fru kyrsten, som ieg hinder Skriifftlig ued thuende herremend haffuer ladit tilstille, y sønderlighed Eptherdi ieg Numer med ingen uden med dig och forbenendte myn datter om samme sag haffuer at Agere 2 ). Huorfor Ieg Nu hermed haffuer uyllit lade dig forsta, At ieg fuld och fast forbliiffuer ued den Sychtelsse, ieg haffuer tilskyckit fru Ellen, som sagdt Er, Och formener dig at uerre forpliicht at suare mig til samme Sychtelse, At al werden kan Erfahre, Endten Ieg eller fru kyrsten hafuer Brudt ded Lyffte, uy for gud y himmelen och werden giiordt haffuer.

Aff flensborre huss den 27 Nouem: Anno 1645.

Christian. 3 )