Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-04-27)

27. April 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Til Forbedring af Kronens Indtægter bor Planen om en Afløsning af Bøndernes Ægt med Penge genoptages, dog saaledes at Rigsraader og Landkommissarier ikke faar noget at beklage sig over med Hensyn til Kørsler. — R. A.

Epthersom der bleff ygar talit om geldens affleggelse och Cronens Indkomstis forbedring, Da haffuer ieg syden tenckt pa dy forrige forslag, som uar pa bahnen aldt y dyn faders 1 ) tyd, Nemblig, at alle kronens bonder skulle giiffue Eckepenge och uerre frii for agen, Naar dy gørde ded, dy skyldig uar tyl ladegardene 2 ). Riigens Radtz tractament kan saledis andordnis, at dy sig offuer wogenleiien indted kan haffue at besuerge 3 ), Isønderlighed mens 4 ) dii selffuer haffuer heest och uogen och kan tage siig stackede och lange dagereiisser for Epther derris Eiigen gode leiilighed. Om commissarierne legger Nogit ud, som Ingen lehn haffuer, ded kan dennom aff Rendtteriit igen giiffuis. Mens dy, som haffuer lehn, dy haffuer Indted at tale om sliigdt. Naar dette nu saledis settis y werck, Da kan man alligere 5 ) dette y Norrie, naar man taler om skudtzfehr att affskaffe 6 ). Vale.

Køben: Slott den 27 Apri: Anno 1646.

Christian

Udskrift: Rügens Hoffmeister til hande.