Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-04)

4. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen vil have Besked om, hvorvidt Borgmestrene i København i Henhold til hans Tilbud vil opføre Volden mellem Rosenborg og Nørre Runddel i Stedet for Værket udenfor Nørreport. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm.

Ieg befahlede for nogen tyd syden Chanseleren at tale med Borgemeisterne her y byen, at dy y steden for ded buttenuerck udenfor Nørre pordt uylle lucke byen ymellom myn haffue och Nørre Rundel 3 ), saatt dy indted sammestedtz Kunde Komme vgennom, huorpa hand indted lod mig s. 374 forsta derris Erklering, Och sommeren gaar bordt, Huorfor du skaldt Reassummere samme discurs, ty byen uyl uerre luckt, sa tydt skee kan. Vale. Rossenborg den 4 May Anno 1646.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.