Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-04)

4. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Opførelsen af det ny Værk ved Rosenborg. Kongen er ikke tilfreds med et af Gabriel Marselis leveret Hattebaand. Der skal sendes Tapeter og Sølvtøj m. m. til Flensborg og sørges for Skueretter. — R. A.

Aff dyn skriffuelsse mig ygar tylskiickit haffuer Ieg forstanden, huorledis Borgemeisterne sig om wolden at gørre sig (!) haffuer Erklerit. Huorledis Nu samme Ny wold skal anleggis, Er denne: Naar nogen treder op pa ded Ny Rundel ued myt Laboratorio y haffuen Och seer saa langs Cortinen Nørre Pordt, da kan hand indted tage feiil deraff, att hand Io kan se, pa huad sted Cortinen skal ga offuer den gammel graff ued ded Boluerck, som Nørre pordt fiindis y. Naar ded Er kommen sa lang, som sagdt Er, da skall Erfahre[s], huorledis ded skal ga uydre tyl 1 ).

Ded hatteband Er aff gu[1]dsmydde y koben: warderit for 14000 daler, mens huor høiidt Marselius holder ded. ued Ieg Indted, Och Er mig med samme hatteband Indted tiient, wden at ieg kan faa Ett smycke derhuos paa 6000 daler. Dy storste Steene y samme hatteband Er indted perfect, Och er der En guul demandt deryblandt, huys mage ieg saa aldrig, Och fyndis der dy Iblandt dy største, som s. 375 Ieg icke uylle haffue, om hand skøndt uylle forehre mig dem 1 ).

Ded horn aff den Enhørning rned den Bedtzwar steen haffuer du aff Breffuisser at Emphange 2 ). Om dy ganger uyl ieg mig Erkundige. Der skal gørris thuende aff dy sma skiib ferdig at gaa henad flensborg 3 ). Ded Ene skalt strax Epther dyn Broders Bryllup 4 ) tage tapedtzeriit och Sølffuerkammer tøiiet Ind, Den anden skal strax ga ad Sundiit Epther frans wyn, som ochsa skall dydhen. Du skaldt Erfahre huos appoteckeren 5 ), som til hoffue Er, om hand kan skaffe Nodtturfft tyl flensborg, Naar hand faar Nu strax 2000 daler pa handen.

Der skal ochsa Erfahris Om En, som kan gørre skouessen 6 ), saatt hand kan lawe tyl, huad hand dertiil behøffuer. Vale. Friderigs: den 4 Maj Anno 1646.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.