Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-05)

5. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Han skal tilkendegive Borgmestrene i København, at deres Skarpretter ikke maa gaa den af Kongen antagne Skarpretter i Næringen i Christianshavn og Kongens inden- og udenbys Boder. Christianshavns Borgmestre skal skaffe ham en Bolig. — R. A.

Epthersom Ieg for Nogen tyd siiden haffuer antagen En Skaprychter, som tyendte y Armeiien y syste feyde, Och s. 376 Ieg ued Chanseleren Lod Borgemeisterne y køben: forsta, At dy skulle holde derris Meyster derhen, at hand ingen ympas 1 ) giorde myn y dy kuarter, som derris ganske Indted haffde at skaffe, Nemblig Christianshaffuen och Myne boer Ind- och wdenbys 2 ), Huorepther dy sig dog Endomstund 3 ) indted haffuer Rettit, Huorfor du skaldt lade Borgemeisterne y københaffn forsta, att liige saa lyden commando offuer Christianshaffuen och dem, som y myne Boder boer, Dennom giiffuen Er, sa lydit haffuer [de] at skaffe med den dannemand.

Ieg haffuer befahliit Borgemeisterne y Christianshaffuen. at dy skal forhielppe samme Meister tyl Ett lydet hus ud med wollen sammestedtz, huorom du faar at Errindre dem. Ded Er gaffnligdt, att ded selskab deelis fra hinanden, ty ded Er wtroeligdt, huorledis den køben: Meiister Offuersetter 4 ) folck, som Nødis tyl at bruge hannem. Naar denne Nu kommer med y lauuyd, daa faar denanden att Accommodere sig bedre. Vale.

Frede: den 5 Maj Anno 1646.

Christian

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiill hande.