Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-06)

6. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen afslaar hans Andragende om at lade en Person slippe for at staa offentlig Skrifte. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm.

Dyn intecessional skriiffuelse paa den forrige Bysskop aff skanis 5 ) uegne, at hun matte forskanis med 6 ) Aabenbare s. 377 skriffte, Er mig tiil hande Kommen, Huorpa Ieg dig indted forholder, at Ieg tyer End En gang pa vnderskedtlige tyder derom Er tyltaliit, Och Ieg mig derudi indted wiildt forsta, Hnorfor Ieg indted seer, huorfor Ieg ded nu [skulde] beuylge, Aldenstund Ieg Er Endnu y den samme mening, som Ieg aldtid y werrit haffuer, att ded som befahlis, ded bor wriggeligen holdis, Isønderlighed aff geystlig folckis børn, som giiffuer større forargelse med sliigdt tyl menigheden End andre. Vale. Groneborg den 6 May Anno 1646.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiill hande.