Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-05)

5. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Hofapotekeren skal levere den finere Konfekt til Barselhøjtiden og Apotekeren i Glückstadt den tarveligere. Kongen vil efter et Besøg paa Kronborg blive paa Frederiksborg til Lørdag for ikke ved sin Nærværelse at blive til Hinder for, at Forhandlingerne fører til et gunstigt Resultat. — R. A.

Aff dyn skriffuelsse, som denne Breffuysser brachte hiid y afftis, haffuer Ieg Iblandt andiit forstanden, at Hoffapoteckeren 1 ) Erbyder siig, at hand uyl skaffe confectit tyl myn Søns Barsel, Om hand kan faa Penge. Sa Eptherdi der Er stor vnderskede paa confectit, som brugis pa dy tyder, Och hand uel ued, at Ieg haffuer En boendis y glyckstadt 2 ), som aldtyd haffuer giiordt for mig ded gemene konfecht, saoch ded Chandiserede werck, Huilcken Ieg indted achter at støde for hoffuedit for ded lau 3 ) skiild. Denne bør at leffuere s. 378 Condita och ded, som Raar 1 ) Er, Huorfor hand strax skal faa penge, Naar gud uyl, Ieg kommer tylstede Och Erfahrer, huad hand begehrer for huer Pund. Ieg begiffuer mig med gudtz hiielp ydag henad Croneborg Och kommer, om gud uyl, ymorgen hiid ygen tyl at høre pa gøgen Och Nachtegalen Indtil løffuerdag 2 ), Paded Ieg ingen gode consilia skal turbere 3 ), som Inden den tyd med gudtz hiielp kommer til En Ønskelige pærfection. Vale. Aff frederigsborg den 6 May Anno 1646.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.