Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-09)

9. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Han maa tænke paa Udvej til at skaffe Penge, da Kongen straks maa have Midler til at dække Udgifterne ved Prins Christians forestaaende Barselhøjtid. — R. A.

Du ued dig uden thuiffuel uel at Errindre, at Ieg stackit siiden begerede at uyde aff dig, Om du Icke uyste Nogenstedtz penge at faa pa Credit. Och ded dentyd indted kom lenger med den Snack, Da Eptherdi mig sadandt at Reassumere macht paligger aff arsag, at pengene Erre heell tunde saad 3 ) huoss mig, Och Ieg Endeligen maa haffue penge, safrand(!) Ieg uyl haffue t[r]ummeter, Musikanter, drauandter, kock och keldersuend med mig henad flensborg, Huorfor du skaldt Endnu tencke pa myddel aff Penge, som Igen kunde Erleggis aff dy første Penge, som kommer y sundit 4 ).

s. 380 Huad fremmid Ø11, item ferst mad och andit sliigdt man skall haffue tyl Barnliid 1 ), ded uyl strax betalis for Rede penge. Der Er y dag aldt fløiien Nogle tussind daler hen med Marskalck Pens. Vale.

Rossenborg den 9 May Anno 1646.

Christian

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.