Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-10)

10. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
For Fremtiden maa ingen andre end Baadsmænd faa Bolig i Baadsmændenes Boder, da Kongen plages med Anmodninger af sine egne Folk om at faa Adgang hertil. — R. A.

s. 381 Ieg haffuer Nu En tydlang mechtig werrit Offuerløben aff mytt folck, som haffuer begerit att boe y dy Badtzmens Boder 1 ), Och der Ieg dennom haffuer affuyst dermed, att dy samme tyl Ingen vden tiil Badtzmend uar bygde, Da haffuer dy sagdt, huorfor dy uar icke saa gode som [dii], du forundte aff dii samme boder der. Ieg spurde, huem dy uarre, daa suarede dy, att ded uar En kock och En drauandter. Om ded nu saa Er Eller Icke, ded ued Ieg Indted, Mens huilckit dett Er Eller Icke, da uyl ded Indstillis, ty Ieg faar Ellers Ingen Roe for myt Eiigit dagelige folck, aldenstund der haffuer werrit vnderskedlige aff dem huos mig Och begehrit, att dii motte haffue derris tøy staendis pa lofftiid huos dem, som derudi boer. Vale. Rossenborg den 10 Maj Anno 1646.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.