Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-12)

12. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Guldholdigheden af det norske Erts. — R. A.

Christoffer gøies Erdtz Er mig tilhande kommen, Och habis ynden ymorgen afften at uyde, huad ded holder 2 ). Dy thuende Støcker Er aff ded samme Erdtz, som proberit Er, och holder Indted, Mens ded suordte Er tungdt Och holder uden thuyffuel Blye. Ded gra Erdtz, som kam fra trundheim, den holder Rett gediien guld, som man wden Iyld kan faa skiildt fraa Steenen. Saframdt man kan faa mengden aff den steen, Da kan den betale wmagen, som man tager s. 382 siig offuer att faa den fordt. Vale. Aff Rossenborg den 12 Maj Anno 1646.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiill hande.