Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-14)

14. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Mikkel Skov, der har gjort god Tjeneste som Løjtnant ombord paa Kongens Skib, er med Urette blevet afskediget efter Krigen med Svenskerne og bør antages igen. Det samme gælder en anden af dem, som tjente paa Kongens Skib under Krigen. — R. A.

Dentyd dette siiste huddeley 1 ), uy haffde med Suensken, Sachtediss nogit, da bleff Riigens admiral befahliid att affskaffe dy capiteiner, som man best kunde myste 2 ). Dentyd ded stod sa megiit hen, Saa kan(!) En Epther anden tyl mig, som Ieg kende, som ochsa Eptherhanden bleff tagen y tiienisten ygen. Nu ydag siiden Ieg kam aff kyrcken, da [kom] der En tyl mig ued Naffn Myckell Skou 3 ), som uar Lyttenandt inde huos mig den ganske sommer bade y wester och Øster søen och holdte siig uel, sauidt mig bekendt er, och klagede siig att werre afftackiit, Huorfor du kandt Erfahre huoss Admiralen, Om hand ued nogiit med hannem, som mig wbekendt Er. Ellers formener Ieg, att der Er uell sa slette bleffuen y tyenisten, som denne Er.

Den kuynde, som Er y Børnehussid och dirigerer Sylcky wyncke 4 ), haffuer En søn, som Ochsa Er afskaffit, som ochsa uar huos mig pa skybit, dog uden commando. Densamme s. 383 skulle snarer bliiffue tyl nogiit End En dell aff dy andre, om hand bleff y tienisten. Vale.

Rossenborg den 14 Maj Anno 1646.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.