Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-20)

20. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Rigsraadet skal erklære sig angaaende en stor Sum Penge, som er blevet opsagt gennem en Omslagsforvalter fra Kiel. Kongen vil endvidere blandt andre Sager henstille til Raadets Overvejelse, hvorvidt man i Tilfælde af en Alliance med Frankrig og Nederlandene skal tolerere saavel den katolske som den kalvinske Religion. — R. A.

Eptherdi Riigens Rad kommer y Eptermiddag sammen, da uyl dennom notificeris, at der Er kommen En Omslags s. 384 forualdter fraa kyl och leffuerit hans Boysen vnderskedtlige opskriiffuelser 1 ) pa En stor summa penge, huorfor dy Sig skal Erklere, huad derpa Skall Suaris. Paa ded som Rygens Raad ygar begerede respit indtil y morgen, skal suaris, at Ieg icke allene uyl giiffue dem Respiidt y morgen, mens tyl løffurdg(!) Er gangen. Tii dii skal fa flere Puncter at suare pa, Naar dysse, som dy allerede haffuer, Erre depesserit 2 ), Huoryblandt den tungiiste uyl werre, Eptherdi dy alle haffuer uerriit y den mening, at man skulle Alliere oss med franckerige och holland 3 ), Om man da skulle lade Passere bade den Catholische som den Caluinske Religion 4 ), ty Accepterer man dy Caluinsche, da kan man Indted støde dy Catholische for hoffuediit, Om der skall Nogen triig Allianse bliiffue styffted. Ded som du Errindrer Om, som y dyn Instruction 5 ) yndføris, ded skal indted bliiffue glemdt med gudtz hiielp. Vale. Rossenborg den 20 Maj Anno 1646.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.