Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-21)

21. Maj 1646.
[Til Korfits Ulfeldt og Christen Thomesen Sehested.] 6 )
De skal ved første Raadsmøde iværksætte Forhøjelsen af Rigskanslerens og Norges Statholders Sæde i Raadet, da dette har erklæret sig enigt med Kongen i hans Forslag herom. Kongen ønsker endvidere Raadets Betænkning om, hvorvidt hans Gesandt skal love Frankrig og Nederlandene fri Religionsøvelse for deres Undersaatter paa visse Steder. — R. A.

s. 385 Epthersom uy ygar ued Riigens Hoffmeister lod menige Rigens Rad forsta, At os Nadigst syndis Indted at uerre aff weiien, Om Riigens Chanseler och Stadtholderen y Norrie haffde derris seede Nest ued Rügens Admirall, Och uy siiden aff Riigens Hoffmeister haffuer forstanden, Riigens Rad samdtligen derudi at uerre med oss Eenss, Da skal y gode herrer pa worre wegne Stelle sliigdt y werck y første forsamli[n]g, y mødes y Radstuen 1 ), Och derhuos lade Menige Riigens Rad forsta uorris Nadige wyllie at werre, Att dy gode herrer, som med ingen skrøbelighed beladne Erre, fiindis tilstede y Radstuen pa dy tyder at møde, som dertiil aff ded ganske collegio berammit bliiffuer 2 ), Och hiielpper ded at sette pa En uys fod, Som oss och disse Riiger[s] och lande[s] Høiieste welstandt angaar.

Och Eptherdi ded Eniste, som oss Nu kan Indfalde, star tilbage, Nemblig at fornemme dy gode herrers vnderdanige betenckende herudi, Att Eptherdi oss aff dy gode herrer samdtlig Er Raad, At uy skulle trede y Nermere Allianse med Crone franckerige och dii Vnierte provintier y Nedderland 3 ), Da uylle uy Nadigst uyde dy gode herrers betenckendi(l), Om man skal ued uorris Ambassadør loffue dem Lyberum Exersitium Religionis 4 ) pa uysse steder at ma Niide,

25

s. 386 Ty uy Ellers indted seer, huorledis Handel och wandel her y Riiget kan Triiuis, os och disse Riiger och lande til nogen Nytte, gaffn eller gode, wden ad dy Allierte med derris tyener och folck ma sycker leffue y derris Religions Exersitio. Valet[e].

Rossenborg den 21 Maj Anno 1646.

Christian.