Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-21)

21. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen sender ham Kopi af hans Instruks som Gesandt til Nederlandene. Ifølge Martin Tanckes Rapport er Stemningen der ikke længer svenskvenlig, hvorimod man forbereder et Gesandtskab til Danmark og vil give efter i Toldspørgsmaalet. — R. A.

s. 387 Herhuoss haffuer du Copien aff Instructionen 1 ) tyl dy herren Stathen att Emphange, Som du kandt lesse och beholde huoss dig Indtil ymorgen. Tanche skreff med syste Post, at dy fleste aff dy Herren Stathen waar Nuhmer heelt wund Suensk 2 ) Och uyl med ded første sende En Legation hiid, som skall gørre aldting klaardt 3 ). Hand formener, att dy skal nocksom lade tollen y den stand, Som den uaar Anno 28 4 ). Hand skriiffuer, att dii skammer siig for ded, som sked Er, Naar man taler derom. Vale.

Rossenborg Den 21 Maj Anno 1646.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tyl hande.