Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-21)

21. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Ordre til at lade den Murmester, som har opført et Hus til Afholdelse af Gudstjeneste paa Christianshavn, tiltale paa Grund af daarlig Udførelse af dette Arbejde. — B. Bergius's Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm.

Den Muremeister, som Nu Agerer En Capitein Och haffuer y Christianshaffuen opsat ded huus, som Nu y Predickis 5 ), s. 388 skal taliis til y tyde for hans falske Arbeiid, hand sammested giiordt haffuer, Och ded ymens hand Endnu haffuer nogiit tyl beste, Paded at man syden icke skall hafue bade spodt och skade deraff. Vale. Koben: Slott den 21 Maj Anno 1646.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tyl hande.