Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-23)

23. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen udtaler sin Billigelse af, at han og Valdemar Christian lader noget Sølv udmønte i Daler. — B. Bergius’s Afskrift, Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm.

Epthersom Ieg haffuer fornommen, at greff Woldemar Christian Och du haffuer Nogiit sølff, som y uylle haffue formyndtit y daler, Daa Er Ieg dermed uell tylfriidtz, Naar dermed begyndis att sette y werck. Vale. Rossenborg den 23 Mai Anno 1646.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.