Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-26)

26. Maj 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen har i Lyngby undersøgt de Grøfter, hvorfra Københavns Vandforsyning udgaar, og fundet, at de bør renses. Kansleren fraraader at anmode Rigsraadet om skriftlig Votering angaaende Alliancen med Nederlandene og mener endvidere, at Sagen med Militsen bør udsættes. Der bør skaffes Midler ved Hjælp af Konsumptionspenge eller paa anden Maade. Rigets Segl skal tilstilles Christoffer Urne. — R. A.

Epthersom der bleff nu siist heer wde talid om wandit, som Er førdt ind y byen, at uerre mangelhafftig, Sa gaff ieg acht pa dy steeder, som mig bekendt Er, der Ieg nu uar y Lyngby, Och befandt, att thuende grøffter, som dertil med stor bekostning giiordte Erre, Er hell ygenwoxen, aff s. 389 huilcke den Største kommer Borgemeister og Raad her y staden tyl Och den anden lenssmanden her, Som begge nu y sommer uyl Rønsiis 1 ).

Der ieg uar ygar y Radstuen, da mendte Chanseleren, at ded uar dem indted at anmode, at dy skulle giifue derris Votum skriifftlig y den Punct den Allianse angaendis. Nu skreff ieg Chanseleren tyl 2 ), at hand uylle lade mig uyde, huorfor ded kan Indted skee y den Punct, der dy dog stackiit si[den] 3 ) [g]aff 4 ) derris Vota skrifftlig fraa sig y den Borringholmske sag 5 ). Den Punct om Militien mendte Chanseleren indted at kunde skee, førend du lodtzst dem uyde, huor mange Selff Eiiger garde der fandtis 6 ). Om dii consumtien penge merkede Ieg Chanseleren ingen øren att haffue, gud giiffue, huad dy andre mener 7 ). Ieg kan troe, kan dii fynde paa andre myddel, da Erre dy sa gode, som dii Erre, Naar ded ickun skeer, som man Indted forby kan.

Naar dette nu haffuer En Ende, da uyl dy dragis 8 ), Naar dy skal syge, huorfra ded skal komme, som tyl myn hoffstad at holde, item dy andre poster, som indted kan forbygaiss, skal tagis.

Chanseleren Er befahlit 8) at affoddere Riigens Segell aff H: Iost høgss Eptherlatte Encke, Som syden H: Christoffer s. 390 wrne skall tylstillis, Huormed den kriig haffuer En Ende ymellom hannem Och Stadtholderen. Vale.

Aff Rossenborg den 26 Maj Anno 1646.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiill hande.