Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-05-25~)

Maj [efter den 25.1 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen har talt med Kansleren om Forhøjelsen af Hannibal Sehesteds Sæde i Raadet. Meddelelse om en af Rigsadmiralen paatænkt Byttehandel med Jern. — R. A.

Du uest dig nochsom at Errindre, at der bleff ygar talid om Hanibal Seestedtz seede y Radit 1 ). Da Eptherdi Chanseleren kam stackit for predicken ynd til mig y stuen pa Slottit, och Hanibals naffn per Accidens bleff neffndt, da faldt mig ded ind, som sagdt Er, Huorfor ieg gaff mig y snack med hannem om dedsamme. Daa suarede han siig indted att kunde troe, at Hanibal sliigdt skulle acceptere, om ded hannem skøndt bleff præsenterit. Der Ieg Nu uylle uyde arsagen, da mendte hand, at ded skulle fortryde dy andre, Huorfor ieg suarede, Att uar der Icke større fahre derhuos End den, da uaar der ingen fahre tyl lyffuit. Huad der Nu kan uyder falde for discurs for yblandt Brøderen, ded giiffuer tyden. Naar Christoffer wrne Ickun disponeris dertil, da kand dermed haffue En anstand, Indtill uy kommer pa Reiissen henad Norrie 2 ).

s. 391 Och Eptherdi mig Er aff Christoffer Suencke 1 ) berettit, att Riigens Admiral skal haffue ladiit siig mercke at uylle tiil sig annamme dii wbrugelige Iern stycker Och derfor leffuere Stang Iern, Da skaldt du om samme leiilighed tale med hannem. Safrandt(!) hand nu derhen Er at disponere, da skaldt du aff hannen (!) erfahre, huorledis samme Bytten skal anstillis, paded uy forstar hinanden Ret, Och naar du om samme leiilighed haffuer fornommen hans mening, daa skaldt du tage hannem med herud ymod afftens maldtid. Vale.

Rossenborg den Maj Anno 1646.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.