Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1646-05/1647-10)

Maj—Juni 1646. Juli—Oktbr. 1647.
Kongens Paategninger (stammende fra forskellige Tidspunkter) paa Koncepten til Korfits Ulfeldts Instruks for hans Gesandtskabsrejse til Nederlandene og Frankrig 2 ) — R. A., D. Kanc. U. A. Konc. og Indlæg til Instruksbogen.

Hoc est at lesse mig den for Och deroffuer fornemme myn Mening, ty derudi Erre mange Ord, som Ieg indted kan lesse. Om ded nu sked Er, derom kan Chanseleren Errindre mig, huor och Naar ded skeed Er 3 ).

s. 392 Io før dette kan forferdigis, Io bedre ded Er, paded ded kan bliffue vnderskreffuen, ymens Ieg Er heer 1 ).

At ded haffuer uerrit myn mening, att Hoffmeisterens Reiisse først skulle ga pa franckerige, ded kan deraf Erfahris, At dentyd Ieg ingen tancker giorde mig pa Nogen menniske, som Epther fordragit skulle Reiisse til franckerige och Staterne, Da kam Hoffmeistern selffuer til mig Och beklaged siig, at hand for mangel aff Erfahren Badtsker hery Riigit Nøddis tiil at begere forloff til at drage henad franckerige och der lade Curere siit Ben. Der hannem Nu sliigdt bleff tilladt, Da lod hand siig fornemme, At, om ded mig sa behagede, da uylle hand, ymidlertyd hand abuardtede siin Cur, gørre gode preparatoria til hoffue, at alting Imellom franckerige och disse Riiger och lande kunde komme y den Stand, som den gesandter, som Senisten uar her y Riigit aff franckerig[e], loffuede at skulle ske pa derris Siide.

Tyl sliigdt Nu at sette y uerck Begerede hand Ett Enhorn och En Bedtzouar steen, som hannem kam til hande 2 ).