Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-06-04)

4. Juni 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen vil, som Middel mod sin Pengenød, rejse et rentefrit Laan paa 6000 Dlr. bos enhver Lensmand. — R. A.

s. 393 Epthersom bekendt Er, y huad besuerlig tylstand ieg Er geraden y(!) bade for den wformodlige offuerfald och sa for myn foriige geld skiild, Da haffuer Ieg tenckt pa adskillige myddel, huormed Ieg kunde Redde mig, och dog y En hast indted kund fynde vden ded, at Enhuer lensmand Laner mig Sex tussind daler uden Rendte, som hannem aff den skal Igen giiffuis, som lehnit Epther hannem bekommer, Huilckit at sette y werck du skaldt lade dig uerre angelegen. Vale.

Aff Frede: den 4 Junij Anno 1646.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.