Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1646-06-04)

4. Juni 1646.
Til Korfits Ulfeldt.
Brevbæreren beklager sig over at være blevet forurettet ved den med ham gjorte Afregning. Kongen vil have Underretning om Antallet af Kronens og Gejstlighedens Bønder paa Sjælland og Lolland-Falster. Han vil næste Søndag drage til København. — R. A.

Ieg uar y den mening ygar, at denne Breffuysser war dragen herfra med dig, mens hand haffuer uerrit huos mig ydag for predicken och høiieligen sig besuergit 1 ) offuer dem, som haffuer giiordt affregning med hannem, huortil Ieg indted haffuer kund suarid, Eptherdi mig om hans werffuing indted beuyst Er, Mens Raad hannem, at hand søger ded herfor, Som Prindtzen Och du hannem haffuer ladit forsta, som hand beraber siig pa at haffue anstillit syn werbing Epther. Førend Ieg begaff mig fra køben:, da befohl Ieg Rendtemeisterne, at dy skulle lade mig uyde, huor mange Bønder der Er y Siieland, falster och laland, Møn och langeland aff kronens och geystligheden [s] 2 ), mens Ieg bekam den s. 394 Indted, Huorfor du mig den skaldt lade bekomme. Vale. Aff frede: den 4 Junij Anno 1646.

Christian.

Pa søndag førstkommende Epther predycken drager Ieg, om gud uyl, herfra, huilckit myt folck, y køben: fyndis, skal Notifeceris.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.